Raport roczny za rok 2020

08/04/2021 Raporty okresowe 1/2021

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Dadelo S.A. na dzień 31 grudnia 2020 roku

Sprawozdanie z Działalności Dadelo S.A. za rok 2020

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Dadelo S.A. za okres 01.01.2020 – 31.12.2020

Oświadczenie Rady Nadzorczej Dadelo S.A. w sprawie Komitetu Audytu

Ocena Rady Nadzorczej Dadelo S.A. dotycząca sprawozdań za 2020 rok

Oświadczenie Rady Nadzorczej Dadelo S.A. w sprawie Firmy Audytorskiej