Ład Korporacyjny

Polityka Różnorodności

Dadelo S.A. dąży do zapewnienia różnorodności w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego w odniesieniu do wszystkich jej pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem władz Spółki i jej kluczowych menadżerów.

Spółka stosuje zasady, które wspierają przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną. Działania te sprzyjają zwiększaniu różnorodności i zapewniają równe szanse rozwoju zawodowego wśród zatrudnianych osób.

Udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej

Zgodnie z zasadą “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” Dadelo S.A. prezentuje udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej Dadelo S.A.

Zarząd Dadelo S.A. na dzień 31.12.2023

liczba osób%
Kobiety
Mężczyźni3100
Razem3100

Rada Nadzorcza Dadelo S.A. na dzień 31.12.2023

liczba osób%
Kobiety
Mężczyźni5100
Razem5100

Zasady wyboru biegłego rewidenta

POLITYKA I PROCEDURY WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ do badania sprawozdań finansowych Dadelo S.A.

Na podstawie art. 130 ust. 1 pkt. 5 i 7 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i § 5 pkt 1.6 Regulaminu Komitetu Audytu Dadelo S.A. w Bydgoszczy Komitet ustala co następuje:

§1

 1. W zakresie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Dadelo S.A. przyjmuje się następujące zasady wyboru:
  a) wybór dokonywany jest zgodnie z § 16 pkt. 1 lit. c Statutu Spółki;
  b) firma audytorska do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego musi spełniać warunki niezależności określone w art. 69 – 73 u o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
 2. Firmę audytorską wybiera Rada Nadzorcza z firm rekomendowanych przez Komitet Audytu.
 3. Procedura i wybór firmy audytorskiej powinny być dokonane z odpowiednim wyprzedzeniem, aby wyeliminować ryzyko naruszenia niezależności i dochować innych obostrzeń wynikających z przepisów prawa, a jednocześnie by zapewnić odpowiednią jakość badań i udział firmy audytorskiej w niezbędnych czynnościach.
 4. Firma audytorska nie może przeprowadzać badania sprawozdania finansowego za okres nie dłuższy  niż 10 kolejnych lat z tym, że kluczowy biegły rewident firmy audytorskiej nie może przeprowadzać badania dłużej niż przez 5 kolejnych lat.
 5. Wybrana firma audytorska przeprowadza przegląd śródroczny i sprawozdanie finansowe za zakończony rok obrotowy.
 6. Wyboru dokonuje się z firm składających oferty, jak również zaproszonych do złożenia ofert, biorąc pod uwagę:
  a) ich dotychczasowe doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych;
  b) posiadane doświadczenie i zaplecze kadrowe;
  c) doświadczenie w badaniu firm o podobnej specyfice działalności jak Dadelo S.A.;
  d) możliwości techniczne przeprowadzania badania w oczekiwanym przez Dadelo S.A. terminie;
  e) cenę usługi badania sprawozdania finansowego.
 7. Wskazane jest aby firma audytorska badała również sprawozdania finansowe jednostki dominującej.

§2

Przyjmuje się następujące procedury wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego i przeglądów śródrocznych.

 1. Zarząd zbiera oferty na badanie sprawozdania finansowego.
 2. Zarząd składa zaproszenia do złożenia ofert na badanie sprawozdania finansowego do wybranych firm audytorskich. W zaproszeniu przedstawia ogólne warunki określone w §1 niniejszej procedury w szczególności określa: a) na jaki okres dokonuje się wyboru firmy audytorskiej, b) informuje, że oferty należy składać na adres mailowy malgorzata.lorenz@dadelo.pl lub na adres firmy adresując do Pani Małgorzaty Lorenz-Szkudlarek.
 3. Zebrane oferty Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej, która kieruje je do Komitetu Audytu.
 4. Komitet Audytu dokonuje przeglądu złożonych ofert pod względem warunków określonych w §1 i przedstawia w terminie do 30 czerwca przynajmniej 2 oferty do wyboru Radzie Nadzorczej.
 5. Po dokonaniu wyboru przez Radę Nadzorczą, Komitet Audytu dokonuje ponownej oceny  niezależności i potwierdza rekomendację firmy do zawarcia umowy przez Zarząd.
 6. Przed podjęciem badania przez firmę audytorską należy złożyć odpowiednie oświadczenie przez firmę audytorską i zespół badający o niezależności z DADELO S.A. i badanych spółek zależnych.

§3

Komitet Audytu monitoruje przebieg badania sprawozdania finansowego przez firmę audytorską poprzez stały kontakt z Kluczowym BR i zespołem badającym. W szczególności analizuje wspólnie z komórką FK proponowane przez badających korekty.

Dokumenty Spółki