Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w II kwartale 2021 roku DADELO SPÓŁKA AKCYJNA
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Dadelo S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku DADELO SPÓŁKA AKCYJNA
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A. w dniu 30.06.2021 roku
Informacja o zawarciu istotnej umowy DADELO SPÓŁKA AKCYJNA
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DADELO SPÓŁKA AKCYJNA Raport okresowy kwartalny 1/2021 Q
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Informacja o zawarciu istotnej umowy DADELO SPÓŁKA AKCYJNA
Informacja o doręczeniu postanowienia o przybiciu
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w I kwartale 2021 roku Raport roczny za rok 2020
Raport w sprawie niestosowania niektórych zasad dobrych praktyk.
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Informacja o otrzymaniu komunikatu od KDPW oraz pozyskaniu informacji o uchwałach GPW
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Informacja o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego.
Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2020 i 2021
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku
Korekta numeru raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 13.01.2021 r.
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w IV kwartale 2020 roku
Zakończenie subskrybcji
Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
Wprowadzenie PDA
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i C oraz praw do akcji serii C
Rejestracja akcji serii A oraz praw do akcji serii C w KDPW
Przystąpienie do systemu ESPI