WZA

Ogólna ilość akcji wynosi 11 467 500 z których przysługuje 11.467.500 głosów.

Kapitał akcyjny dzieli się na:

  • 6.867.500 akcji zwykłych na okaziciela Serii  A uprawniających do 6.867.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu;
  • 4.600.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii  C uprawniających do 6.867.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu;
  • 206.025 akcji zwykłych na okaziciela Serii B (program motywacyjny) uprawniających do 6.867.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dadelo S.A.

2022-05-11

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dadelo S.A.

2021-06-30