Akcje i notowania

Notowania 2024-05-24
17:00:19
19 zł
  • Kurs otwarcia: 18.55 19 zł
  • MIN 1D: 18.4 zł
  • MAX 1D: 19.4 zł
  • Kurs odniesienia: 18.55
  • Liczba transkacji: 118
  • Wolumen : 15597

Akcjonariat

Struktura akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki.

AkcjonariuszLiczba akcji% akcjiLiczba głosów% głosów
Oponeo.pl S.A.6 867 50058,83%6 867 50058,83%
Allianz Polska S.A.841 5547,21 %841 5547,21 %
Santander TFI S.A.*621 9445,33 %621 9445,33 %
Generali OFE657 2085,63 %657 2085,63 %
*”Informacje o ilości akcji w dyspozycji Santander TFI pozyskane zostały według danych udostępnianych publicznie przez akcjonariusza na koniec 3 kwartału 2023 r.”

Polityka dywidendy

Polityka w zakresie wypłaty dywidendy

Uchwała dotycząca podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmowana jest przez zwyczajne Walne Zgromadzenie przy uwzględnieniu m. in. rekomendacji Zarządu (przy czym rekomendacje Zarządu nie są dla Walnego Zgromadzenia wiążące).

Zarząd nie zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2020. Za rok obrotowy 2021 i następne Zarząd zamierza, w zależności od sytuacji finansowej Spółki, rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w kwocie 30-50% skorygowanego zysku netto Spółki uzyskanego w danym roku obrotowym, o ile nie zaistnieją żadne nadzwyczajne okoliczności zewnętrzne lub nie wystąpią znaczące potrzeby kapitałowe Spółki. Podejmując decyzję, Zarząd powinien uwzględnić szereg czynników dotyczących Spółki, w tym perspektywy dla dalszej działalności, przyszłych zysków, wysokości nieskonsolidowanych kapitałów rezerwowych dostępnych do podziału pomiędzy akcjonariuszy, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej, planowanych wydatków inwestycyjnych i planów rozwoju oraz wymogów prawa mających zastosowanie do wypłaty dywidendy przez Spółkę, w tym w szczególności dotyczących zdolności Spółki do wypłaty dywidendy. Wypłata dywidendy oraz określenie kwoty wypłacanej dywidendy zależy ostatecznie od decyzji akcjonariuszy podejmowanej na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; w tym zakresie akcjonariusze nie są związani żadną rekomendacją Zarządu i mogą podjąć odpowiednią uchwałę także bez rekomendacji Zarządu o wypłacie dywidendy.

Wszystkie Akcje, włącznie z Akcjami Oferowanymi, mają równe prawa do dywidendy (oraz zaliczki na poczet dywidendy) i uprawniają posiadaczy do udziału w zyskach Spółki od daty ich nabycia, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku (lub odpowiednio w przypadku zaliczki na poczet dywidendy uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej) i ustaleniu dnia dywidendy jako daty przypadającej po dacie nabycia Akcji.