Raport Roczny za rok 2023

29/04/2024 Raporty okresowe /2023
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. złw tys. EURw tys. EUR
 2023202220232022
Przychody ze sprzedaży189 087,00117 201,0041 756,0024 999,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej317,004 436,0070,00946,00
Zysk (strata) brutto592,004 860,00131,001 037,00
Zysk (strata) netto82,003 917,0018,00835,00
Razem przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej265,00-13 338,0059,00-2 845,00
Razem przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-7 534,00-2 808,00-1 664,00-599,00
Razem przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 889,00-2 433,00-417,00-519,00
Razem przepływy pieniężne netto-9 158,00-18 579,00-2 022,00-3 963,00
Liczba akcji (w szt.)11 673 525,0011 604 850,0011 673 525,0011 604 850,00
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)11 673 525,0011 673 525,0011 673 525,0011 673 525,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,010,340,000,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,010,340,000,07
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)9,089,132,001,95
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)9,089,082,001,94
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w zł/EUR)0,001 741,000,00371,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,150,000,03
Aktywa, razem141 651,00119 685,0032 578,0025 520,00
Zobowiązania długoterminowe razem4 989,002 739,001 147,00584,00
Zobowiązania krótkoterminowe razem30 583,0010 989,007 034,002 343,00
Kapitał własny razem106 079,00105 956,0024 397,0022 592,00
Kapitał akcyjny2 335,002 321,00537,00495,00
Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR na ostatni dzień każdego miesiąca:
– dla okresu od stycznia do grudnia 2023 roku wyniósł 4,5284,
– dla okresu od stycznia do grudnia 2022 roku wyniósł 4,6883.
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień danego okresu:
– na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 4,3480 _Tabela nr 251/A/NBP/2023 z dnia 29-12-2023_,
– na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 4,6899 _Tabela nr 252/A/NBP/2022 z dnia 30-12-2022_.

Dadelo 2023-12-31 pl.xhtml

Dadelo 2023-12-31 pl.xhtml.T

Dadelo_2023_BSF_MSSF_JZP_SzB_PL.xhtml

Dadelo_2023_BSF_MSSF_JZP_SzB_PL.xhtml.xades

Sprawozdanie_Zarzadu_za_2023_DADELO_SA.xhtml

Sprawozdanie_Zarzadu_za_2023_DADELO_SA.xhtml.xades