Raport roczny za rok 2021

06/04/2022 Raporty okresowe 1/2022
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.w tys.EUR
2021202020212020
I. Przychody ze sprzedaży82 814,0064 521,0018 092,0014 421,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 148,006 272,001 562,001 402,00
III. Zysk (strata) brutto7 509,006 161,001 640,001 377,00
IV. Zysk (strata) netto6 024,005 061,001 316,001 131,00
V. Razem przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-27 740,00-1 785,00-6 060,00-399,00
VI. Razem przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-16 968,00-1 047,00-3 707,00-234,00
VII. Razem przepływy pieniężne netto z działalności finansowej72 438,003 951,0015 825,00883,00
VIII. Razem przepływy pieniężne netto27 730,001 119,006 058,00250,00
IX. Aktywa, razem110 002,0031 454,0023 917,006 816,00
X. Zobowiązania długoterminowe razem2 439,002 972,00530,00644,00
XI. Zobowiązania krótkoterminowe razem3 835,008 878,00834,001 924,00
XII. Kapitał własny razem103 729,0019 605,0022 553,004 248,00
XIII. Kapitał akcyjny2 294,001 374,00499,00298,00
XIV. Liczba akcji (w szt.)11 467 500,0011 467 500,0011 467 500,0011 467 500,00
XV. Rozwodniona liczba akcji (w szt.)11 673 525,0011 673 525,0011 673 525,0011 673 525,00
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,530,440,120,10
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,520,430,110,10
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)9,051,711,980,38
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)8,891,681,940,38
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Dadelo S.A. na dzień 31 grudnia 2021 roku

Plik podpisu rocznego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie z Działalności Dadelo za rok 2021

Plik podpisu sprawozdania Zarządu

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Dadelo S.A. za okres 1.01.2021 – 31.12.2021

Plik podpisu sprawozdania z badania

Oświadczenie Rady Nadzorczej Dadelo S.A. w sprawie Komitetu Audytu

Oświadczenie Rady Nadzorczej Dadelo S.A. w sprawie firmy audytorskiej

Ocena Rady Nadzorczej Dadelo S.A.