Raport okresowy półroczny za 2023 P

17/08/2023 Raporty okresowe 3/2023
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR
półrocze / 2023półrocze /2022półrocze / 2023półrocze /2022
Przychody ze sprzedaży99 19860 85221 50413 107
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 9232 433417524
Zysk (strata) brutto2 1732 620471564
Zysk (strata) netto1 6732 112363455
Razem przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej18 478-1 9704 006-424
Razem przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 124-45-1 111-10
Razem przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-957-2 123-207-457
Razem przepływy pieniężne netto12 396-4 1382 687-891
Liczba akcji (w szt.)11 604 85011 536 17511 604 85011 536 175
X. Rozwodniona liczba akcji (w szt.)11 673 52511 673 52511 673 52511 673 525
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,140,180,030,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,140,180,030,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)9,279,022,011,94
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)9,228,922,001,92
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w zł/EUR)0,001 740 727,500,00374 938,61
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,150,000,03
Aktywa, razem142 078117 10131 92525 018
Zobowiązania długoterminowe razem5 6581 9251 271411
Zobowiązania krótkoterminowe razem28 79111 0676 4692 364
Kapitał własny razem107 629104 11024 18522 243
Kapitał akcyjny2 3212 308522493
Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa