Raport okresowy półroczny za 2022P

18/08/2022 Raporty okresowe 3/2022
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2022półrocze /2021półrocze / 2022półrocze /2021
I. Przychody ze sprzedaży60 85243 19313 1079 499
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 4335 3965241 187
III. Zysk (strata) brutto2 6205 5895641 229
IV. Zysk (strata) netto2 1124 533455997
V. Razem przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 970-17 735-424-3 900
VI. Razem przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-45-24 116-10-5 303
VII. Razem przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 12372 696-45715 987
VIII. Razem przepływy pieniężne netto-4 13830 845-8916 783
IX. Liczba akcji (w szt.)11 536 17511 536 17511 536 17511 536 175
X. Rozwodniona liczba akcji (w szt.)11 673 52511 673 52511 673 52511 673 525
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,180,390,040,09
XII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,180,390,040,09
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)9,028,871,941,95
XIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)8,928,761,921,93
XV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,150,000,030,00
XVI. Aktywa, razem117 101111 16625 01824 590
XVII. Zobowiązania długoterminowe razem1 9252 724411603
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe razem11 0676 1452 3641 359
XIX. Kapitał własny razem104 110102 29722 24322 628
XX. Kapitał akcyjny2 3082 294493507

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa