Raport okresowy półroczny za 2021P

23/08/2021 Raporty okresowe 3/2021
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR
półrocze / 2021półrocze / 2020półrocze / 2021półrocze / 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów43 19332 9809 5127 471
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej5 0753 0671 118695
III. Zysk _strata_ brutto5 2983 0441 167690
IV. Zysk _strata_ netto4 2422 540934575
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-18 110597-3 988135
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-24 116-8-5 311-2
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej73 070-64216 092-145
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem30 845-536 793-12
IX. Aktywa, razem104 58821 95223 1354 915
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 4247 1301 2001 597
XI. Zobowiązania długoterminowe1141522534
XII. Zobowiązania krótkoterminowe4 6936 9711 0381 561
XIII. Kapitał własny99 16414 82221 9353 319
XIV. Kapitał zakładowy2 2941 374507308
XV. Liczba akcji _w szt._11 467 50011 467 50011 467 50011 467 500
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_0,370,220,080,05
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_0,360,220,080,05
XVIII.8,651,290,440,29
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_8,490,120,040,03
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_0,000,000,000,00

Wybrane dane finansowe z bilansu sprawozdania z sytuacji finansowej prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa