Raport okresowy kwartalny 3/2021 Q

15/11/2021 Raporty okresowe 5/2021
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR
3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-303 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-303 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-303 kwartały narastająco / 2021 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów65 73252 03214 39411 714
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej6 6755 1141 4621 151
III. Zysk _strata_ brutto7 2065 0951 5781 147
IV. Zysk _strata_ netto5 7434 1571 258935
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-16 6442 717-3 645612
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-21 124-13-4 626-3
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej73 059-97915 999-220
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem35 2911 7257 728388
IX. Aktywa, razem105 19319 54122 7064 317
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 5143 102974685
XI. Zobowiązania długoterminowe1041252228
XII. Zobowiązania krótkoterminowe3 8452 927830647
XIII. Kapitał własny100 67916 43921 7313 631
XIV. Kapitał zakładowy2 2941 374495304
XV. Liczba akcji _w szt._11 467 50011 467 50011 467 50011 467 500
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_0,500,360,110,082
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_0,490,360,110,08
XVIII.8,781,431,900,32
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_8,621,411,860,31
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_0,000,000,000,00

Wybrane dane finansowe z bilansu sprawozdania z sytuacji finansowej prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.