Raport okresowy kwartalny 1/2024 Q

23/05/2024 Raporty okresowe 1/2024
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. złw tys. EURw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
Przychody ze sprzedaży54 36828 83812 5906 135
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 961-927686-197
Zysk (strata) brutto2 472-906572-193
Zysk (strata) netto1 938-1 003449-213
Razem przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej8 2385 0511 9081 075
Razem przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 716-4 071-1 092-866
Razem przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-514-280-119-60
Razem przepływy pieniężne netto3 008700697149
Liczba akcji (w szt.)11 673 52511 604 85011 673 52511 604 850
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)11 673 52511 673 52511 673 52511 673 525
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą0,170,000,040,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą0,170,000,040,00
Wartość księgowa na jedną akcję9,259,042,141,92
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję9,258,992,141,91
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda0,000,000,000,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,000,000,000,00
Aktywa, razem168 929130 02739 27827 810
Zobowiązania długoterminowe razem8 8012 5542 046546
Zobowiązania krótkoterminowe razem52 11122 52012 1164 817
Kapitał własny razem108 017104 95325 11522 447
Kapitał akcyjny2 3352 321543496
Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.