Raport okresowy kwartalny 1/2023 Q

20/03/2024 Raporty okresowe /2023
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. złw tys. EURw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Przychody ze sprzedaży28 83819 3976 1354 174
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-927-3-197-1
III. Zysk (strata) brutto-906127-19327
IV. Zysk (strata) netto-1 00373-21316
V. Razem przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 051-13 7761 075-2 964
VI. Razem przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 071-41-866-9
VII. Razem przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-280-194-60-42
VIII. Razem przepływy pieniężne netto700-14 011149-3 015
IX. Liczba akcji (w szt.)11 604 85011 536 17511 604 85011 536 175
X. Rozwodniona liczba akcji (w szt.)11 673 52511 673 52511 673 52511 673 525
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,000,010,000,00
XII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w (zł/EUR)0,000,010,000,00
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)0,009,000,001,94
XIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)0,008,890,001,91
XV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w zł/EUR)0,000,000,000,00
XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
XVII. Aktywa, razem130 027114 50627 81024 612
XVIII. Zobowiązania długoterminowe razem2 5542 196546472
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe razem22 5208 5084 8171 829
XX. Kapitał własny razem104 953103 80222 44722 311
XXI. Kapitał akcyjny2 3212 308496496
Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.