Raport okresowy kwartalny 1/2021 Q

24/05/2021 Raporty okresowe 2/2021
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR
1 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartały narastająco / 2021 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów12 9989 1642 8572 120
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej749-80165-19
III. Zysk _strata_ brutto1 000-80220-19
IV. Zysk _strata_ netto810-84178-19
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-20 721-4 169-4 555-964
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 4300-3140
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej73 1054 65416 0701 077
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem50 95448511 200112
IX. Aktywa, razem105 18324 52122 5705 387
X. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania9 45012 3232 0282 707
XI. Zobowiązania długoterminowe0183040
XII. Zobowiązania krótkoterminowe8 77812 1391 8842 667
XIII. Kapitał własny95 73312 19820 5422 680
XIV. Kapitał zakładowy2 2941 374492302
XV. Liczba akcji _w szt._11 467 50011 467 50011 467 50011 467 500
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_0,07-0,010,02-0,002
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_0,07-0,010,020,00
XVIII.8,351,060,430,23
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_8,200,120,040,03
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_0,000,000,000,00

Wybrane dane finansowe z bilansu sprawozdania z sytuacji finansowej prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.