Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

17/02/2021 Raporty bieżące 11/2021

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Zarząd Dedelo S.A. Emitent, informuje, że otrzymał zawiadomienie od spółki Oponeo.pl S.A., sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej. Zawiadomienie zostało sporządzone w związku z zarejestrowaniem emisji akcji serii C Emitenta, co spowodowało, że udział Oponeo.pl S.A., w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta zmniejszył się o 40,11% i poniżej progu 75%.

Zgodnie z ww. zawiadomieniem przed ww. zdarzeniem Oponeo.pl S.A. posiadała 6 867 500 akcji Emitenta, stanowiących 100,00 % kapitału zakładowego, dających prawo do 6 867 500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło udział w wysokości 100,00 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Natomiast po rejestracji emisji akcji serii C Emitenta Oponeo.pl S.A. posiadana 6 867 500 akcji Emitenta, stanowiących 59,89 % kapitału zakładowego, dających prawo do 6 867 500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi udział w wysokości 59,89 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Ponadto w ww. zawiadomieniu Oponeo.pl S.A. poinformowała, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c_ Ustawy o ofercie publicznej.

Oponeo.pl S.A. poinformowała, że liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji wynosi zero.

Oponeo.pl S.A. poinformowała, że liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych wynosi zero.