Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

14/07/2021 Raporty bieżące 24/2021

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Zarząd Dadelo S.A. (,,Spółka”) informuje o otrzymaniu w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. z 2020 r., poz. 2080 zawiadomienia od Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna działającej w imieniu Santander Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Santander Prestiż Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Credit Agricole Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej zwanych: „Funduszami”), że w wyniku nabycia akcji Spółki doszło do zmiany stanu posiadania akcji Spółki przez Fundusze.

W zawiadomieniu podano, że przed zmianą (zwiększeniem) w posiadaniu Funduszy znajdowało się 570.811 akcji Spółki co stanowi 4,98% w kapitale zakładowym Spółki. Z akcji tych przysługiwało 570.811 głosów, co stanowi 4,98% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Dadelo S.A.
Fundusze wskazały ponadto, że w dniu 6 lipca 2021 roku w ich posiadaniu znajdowało się 577.664 akcji Spółki co stanowi 5,04% w kapitale zakładowym Spółki. Z akcji tych przysługiwało 577.664 głosów, co stanowi 5,04% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Dadelo S.A.

Z zawiadomienia wynika, że nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

Jak wskazano dalej, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczna głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby uprawnione lub zobowiązane Fundusze, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 0.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy wynosi 0.