Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

11/05/2021 Raporty bieżące 18/2021

Zarząd Dadelo S.A. (,,Spółka”) informuje o otrzymaniu w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2080) zawiadomienia od Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna działającej w imieniu Santander Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Santander Prestiż Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Credit Agricole Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej zwanych: „Funduszami”), że w wyniku sprzedaży akcji Spółki doszło do zmiany stanu posiadania akcji Spółki przez Fundusze.

W zawiadomieniu podano, że przed zmianą (zmniejszeniem) w posiadaniu Funduszy znajdowało się 585.000 akcji Spółki co stanowi 5.10% w kapitale zakładowym Spółki. Z akcji tych przysługiwało 585.000 głosów, co stanowi 5,10% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Dadelo S.A.

Fundusze wskazały ponadto, że w dniu 30 kwietnia 2021 roku w ich posiadaniu znajdowało się 551.295 akcji Spółki co stanowi 4.81% w kapitale zakładowym Spółki. Z akcji tych przysługiwało 551.295 głosów, co stanowi 4.81% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Dadelo S.A.

Z zawiadomienia wynika, że nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

Jak wskazano dalej, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby uprawnione lub zobowiązane Fundusze, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 0.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy wynosi 0.