Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

17/03/2021 Raporty bieżące 14/2021

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %.

Zarząd Dadelo S.A. ,,Spółka” informuje o otrzymaniu w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. z 2020 r., poz. 2080 zawiadomienia od Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna działającej w imieniu Santander Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Santander Prestiż Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Credit Agricole Funduszu Inwestycyjnego dalej zwanych: „Funduszami”, że w wyniku zamiany 4.600.000 praw do akcji akcji serii C Emitenta na 4.600.000 akcji serii C Emitenta, wymienione Fundusze stały się posiadaczami akcji zapewniających więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

W zawiadomieniu podano, że przed zmianą zwiększeniem udziałów w posiadaniu Funduszy znajdowało się 0 akcji Spółki co stanowi 0,00% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 0 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 0% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Fundusze wskazały ponadto, że w dniu 12 marca 2021 roku w ich posiadaniu znajdowało się 585.000 akcji Spółki co stanowi 5.10% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 585.000 głosów, co stanowi 5,10% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Dadelo S.A.

Z zawiadomienia wynika, że nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

Jak wskazano dalej, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczna głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby uprawnione lub zobowiązane Fundusze, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 0.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy wynosi 0.

Obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy, tj. przed zwiększeniem udziału Funduszy w ogólnej liczbie głosów, łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki mogłaby wynosić 585.000, co stanowiłoby łącznie 5,10% ogólnej liczny głosów na walnym zgromadzeniu Dadelo S.A.