Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

19/02/2021 Raporty bieżące 12/2021

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawa o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Zarząd Dadelo S.A. ,,Spółka” informuje o otrzymaniu w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. z 2020 r., poz. 2080 zawiadomienia od Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna działającej w imieniu Santander Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Santander Prestiż Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Credit Agricole Funduszu Inwestycyjnego dalej zwanych: „Funduszami”, że w wyniku zarejestrowania w dniu 11 lutego 2021 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym 4.600.000 akcji serii C Emitenta oraz w związku z posiadaniem praw do akcji serii C, wymienione Fundusze staną się posiadaczami akcji zapewniających więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

W zawiadomieniu podano, że przed zmianą zwiększeniem udziałów w posiadaniu Funduszy znajdowało się 0 akcji Spółki co stanowi 0,00% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 0 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 0% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
Fundusze wskazały ponadto, że w dniu 11 lutego 2021 roku w ich posiadaniu znajdowało się 0 akcji Spółki co stanowi 0.00% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 0 głosów, co stanowi 0,00% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Dadelo S.A.

Z zawiadomienia wynika, że nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

Jak wskazano dalej, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczna głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby uprawnione lub zobowiązane Fundusze, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 585.000.

Ponadto Fundusze podały w zawiadomieniu, że wg stanu na dzień 10 lutego 2021 roku, tj. przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce – posiadały one 585.000 praw do akcji serii C oferowanych w ramach pierwszej oferty publicznej. Wg stanu na dzień 11 lutego 2021 roku Fundusze posiadały 585.000 praw do akcji serii C odpowiadających akcjom wyemitowanym w ramach podwyższenia kapitału zakładowego zarejestrowanego w tym dniu. Z chwilą zamiany praw do akcji serii C na akcje serii C Fundusze będą posiadały 585.000 akcji serii C, co będzie stanowić 5,10% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te będą uprawniały Fundusze do 585.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co będzie stanowić 5,10% ogólnej liczby głosów. Fundusze wskazały że nie posiadają informacji o terminie zamiany wyżej wskazanych praw do akcji na akcje Spółki.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy wynosi 0.

Obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy, tj. przed zwiększeniem udziału Funduszy w ogólnej liczbie głosów, łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki mogłaby wynosić 0, co stanowiłoby łącznie 0,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Dalej podano, że wg stanu na dzień 11 lutego 2021 roku łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki mogłaby wynosić 585.000, co stanowiłoby łącznie 5,10% ogólnej liczny głosów na walnym zgromadzeniu Dadelo S.A.