Zakończenie subskrypcji

04/01/2021 Raporty bieżące 5/2021

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.


Treść raportu:
Zarząd Dadelo S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej publicznej subskrypcji 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji serii C nowej emisji Spółki („Nowe Akcje”) związanej z ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „GPW” wszystkich, tj. 6.867.500 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii A Spółki „Akcje Serii A”, jak również Nowych Akcji oraz 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) praw do akcji obejmujących Nowe Akcje.

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

  W dniach 4 grudnia 2020 r. – 11 grudnia 2020 r. miał miejsce okres przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.

  W dniach 7 grudnia 2020 r. – 11 grudnia 2020 r. prowadzony był proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, a w dniach 14 grudnia 2020 r. – 17 grudnia 2020 r. przyjmowane były zapisy inwestorów instytucjonalnych.
 2. Data przydziału papierów wartościowych:

  Przydział Nowych Akcji miał miejsce w dniu 18 grudnia 2020 r.
 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

  Przedmiotem publicznej subskrypcji było 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) Nowych Akcji.
 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

  Nowe Akcje oferowane były w dwóch transzach: (i) transzy inwestorów indywidualnych oraz (ii) transzy inwestorów instytucjonalnych.

  Redukcja objęła wyłącznie zapisy na Nowe Akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych. Średnia stopa redukcji zapisów wyniosła 91,375% (dziewięćdziesiąt jeden i 375/1000 procenta).
 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

  Łącznie inwestorzy indywidualni złożyli zapisy na 10.434.968 (dziesięć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) Nowych Akcji, zaś inwestorzy instytucjonalni na 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) Nowych Akcji.
 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

  Spółka dokonała przydziału 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) Nowych Akcji, w tym inwestorom indywidualnym przydzielono 900.000 (dziewięćset tysięcy) Nowych Akcji, a inwestorom instytucjonalnym 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) Nowych Akcji.
 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):

  Cena, po jakiej były obejmowane Nowe Akcje przez wszystkie kategorie inwestorów inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych wynosiła 18,00 PLN osiemnaście złotych za jedną Nową Akcję.
 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

  W transzy inwestorów indywidualnych zapisy na Nowe Akcje objęte subskrypcją złożyło około 5,9 tys. inwestorów. Z uwagi na fakt, że proces alokacji Nowych Akcji był dokonywany za pośrednictwem systemu informatycznego GPW, na dzień sporządzania niniejszego raportu bieżącego dokładna liczba inwestorów indywidualnych, którzy złożyli zapisy na Nowe Akcje, nie jest znana. Po otrzymaniu i zweryfikowaniu liczby inwestorów indywidualnych, którzy złożyli zapisy na Nowe Akcje, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości odrębny raport bieżący, w którym przekaże informację na temat liczby tych inwestorów.

  W transzy inwestorów instytucjonalnych zapisy na Nowe Akcje objęte subskrypcją złożyło 126 inwestorów.

  Oferta nie obejmowała sprzedaży akcji.
 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

  W transzy inwestorów indywidualnych w ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono Nowe Akcje około 5,9 tys. inwestorom. Z uwagi na fakt, że proces alokacji Nowych Akcji był dokonywany za pośrednictwem systemu informatycznego GPW, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego dokładna liczba inwestorów indywidualnych, którym przydzielono Nowe Akcje, nie jest znana. Po otrzymaniu i zweryfikowaniu liczby inwestorów indywidualnych, którym przydzielono Nowe Akcje Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości odrębny raport bieżący, w którym przekaże informację na temat liczby tych inwestorów.

  W transzy inwestorów instytucjonalnych Akcje Nowej Emisji w ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 126 inwestorom.
 10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

  Nie dotyczy. W związku z publiczną subskrypcją Nowych Akcji nie zostały zawarte umowy o subemisję.
 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

  Wartość przeprowadzonej subskrypcji Nowych Akcji, rozumiana jako iloczyn liczby Nowych Akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej Nowych Akcji, wyniosła 82.800.000 PLN (osiemdziesiąt dwa miliony osiemset tysięcy złotych).

  Oferta nie obejmowała sprzedaży akcji.
 12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości koszów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

  a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,
  b) wynagrodzenia submitentów, dla każdego oddzielnie,
  c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,
  d) promocji oferty – wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta

  Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów oferty do dnia przekazania niniejszego raportu bieżącego, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości odrębny raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, oraz metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych Spółki i sposoby ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.
 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

  Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości odrębny raport bieżący dotyczący poniesionego przez Spółkę średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji, przypadającego na jedną Nową Akcję, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.
 14. Sposób opłacenia objętych nabytych papierów wartościowych:

  Nowe Akcje zostały opłacone środkami pieniężnymi.