Wprowadzenie PDA

04/01/2021 Raporty bieżące 3/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Dadelo S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 28 grudnia 2020 r. Spółka powzięła informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 1035/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia z dniem 29 grudnia 2020 r. do obrotu na rynku podstawowym 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. najpóźniej w dniu 29 grudnia 2020 r. rejestracji tych praw do akcji i oznaczenia ich kodem „PLDADELO0039” oraz notowania ww. praw do akcji Spółki w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „DADELO-PDA” i oznaczeniem „DADA”.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.