Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki

13/09/2023 Raporty bieżące 24/2023

Zarząd Dadelo S.A. (“Spółka”) informuje o otrzymaniu uchwały nr 954/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (“GPW”) z dnia 12 września 2023 roku w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 68.675 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 15 września 2023 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem “PLDADEL00013”.

Emisja akcji serii B jest wykonywana w celu realizacji programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce na mocy Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 sierpnia 2020 roku zmienionej Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2020 roku.