Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A. w dniu 30.06.2021 roku

01/07/2021 Raporty bieżące 21/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał z załącznikami, które w dniu 30 czerwca 2021 roku zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”).


ZWZ rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad. Podczas obrad ZWZ żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).