Rejestracja akcji serii A oraz praw do akcji serii C w KDPW

04/01/2021 Raporty bieżące 1/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Dadelo S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 grudnia 2020 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („KDPW”) dokonał warunkowej rejestracji (i) 6.867.500 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 PLN każda („Akcje Serii A”) pod kodem ISIN PLDADEL00013 oraz (ii) 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 PLN każda („PDA”) pod kodem ISIN PLDADEL00039.

KDPW dokonał rejestracji Akcji Serii A oraz PDA pod warunkiem ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.

Informacja o rejestracji Akcji Serii A oraz PDA zostanie przekazana w formie komunikatu operacyjnego KDPW.