Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

04/01/2021 Raporty bieżące 4/2021

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Dadelo S.A. (,,Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 29 grudnia 2020 roku w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2080) (zawiadomienia od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządzające Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) informujące, że w wyniku przydziału praw do akcji Spółki, Fundusz stał się posiadaczem praw do akcji Spółki, które po zamianie na akcje stanowić będą powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Zwiększenie udziału Funduszu w ogólnej liczbie głosów Spółki nastąpiło w dniu 28 grudnia 2020 roku, w wyniku zapisu praw do akcji Spółki na rachunku inwestycyjnym Funduszu.

Przed przydziałem praw do akcji, Fundusz nie posiadał akcji Spółki oraz nie był uprawniony do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Po zmianie, na dzień 28 grudnia 2020 roku, Fundusz posiadał 575.000 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) praw do akcji Spółki na rachunku inwestycyjnym Funduszu, które po zamianie na akcje stanowić będą 5,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniać do 575.000 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów, które stanowić będą 5,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Treść zawiadomienia zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu.