Powołanie członków Rady Nadzorczej DADELO S.A. na kolejną kadencję

14/06/2024 Raporty bieżące 10/2024

Zarząd DADELO S.A. (“Spółka”) informuje, iż w dniu 13.06.2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały, na mocy których powołano na kolejną 5 letnią kadencję dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.

Poniżej Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej poszczególnych członków Rady Nadzorczej powołanych na nową kadencję. Rada Nadzorcza Spółki działa w następującym składzie:

1. Dariusz Topolewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Michał Butkiewicz – członek Rady Nadzorczej,
3. Ernest Pujszo – członek Rady Nadzorczej,
4. Lucjan Ciaciuch – członek Rady Nadzorczej,
5. Wojciech Małachowski – członek Rady Nadzorczej.

Dariusz Topolewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Dadelo S.A.

Pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Oponeo.pl S.A. (od 2003 r.), Prezesa Zarządu w Oponeo.co.uk Ltd. (od 2012 r.). i Oponeo Global Sp. z o.o. (od 2023 r.), a także Członka Rady Nadzorczej w spółce Rotopino.pl S.A. (od 2011 r.).

Pan Dariusz Topolewski posiada rozległe doświadczenie w prowadzeniu spółek działających w branży e-commerce. Był pomysłodawcą i współzałożycielem spółek CityNet Media s.c., z której rozwinęły się spółki Oponeo.pl S.A. oraz Rotopino.pl S.A. (1999-2004 r.), Centercom s.c., zajmującej się hurtową dystrybucją podzespołów komputerów PC (1996-2000 r.) oraz KNT Media, zajmującej się dystrybucją sprzętu komputerowego i oprogramowania (1996-2001 r.). W latach 2004-2007 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółce Drewno.pl sp. z o.o.
Dariusz Topolewski w latach 1990-1995 studiował na Wydziale Mechanicznym Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy na specjalizacji projektowanie procesów technologicznych oraz na Wydziale Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1994-1996 r.).

Pan Dariusz Topolewski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Dariusz Topolewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Michał Butkiewicz – Członek Rady Nadzorczej spółki Dadelo S.A. pełnił również funkcję Członka Komitetu Audytu.

Obecnie jest także Członkiem Rady Nadzorczej w spółce Rotopino S.A. Posiada udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu działalności w branży e-commerce, zdobyte w spółce Oponeo.pl S.A., w której od września 2008 r. pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego. W Oponeo Pan Butkiewicz zajmuje się m.in. nadzorem nad finansami, księgowością, HR, administracją, logistyką i magazynowaniem.

Pan Michał Butkiewicz posiada również wieloletnie doświadczenie w kierowaniu różnymi obszarami przedsiębiorstw. W latach 1992-2008 pracował przy wdrażaniu projektów strategicznych dla PKO Bank Polski S.A., GCB Centrostal Bydgoszcz S.A. oraz Bank Pocztowy S.A.

Michał Butkiewicz ukończył w 1993 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tytuł magistra prawa

Pan Michał Butkiewicz nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Michał Butkiewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Ernest Pujszo – Członek Rady Nadzorczej spółki Dadelo S.A.

Pan Pujszo jako Dyrektor Handlowy w Oponeo.pl S.A. zajmuje się nadzorem nad pionem handlowym spółki, który obejmuje m.in. kontakty z producentami i dostawcami oraz relacje z klientami. Pracę w Oponeo.pl S.A. rozpoczął w 2008 roku jako koordynator rynków zagranicznych tworząc dział sprzedaży zagranicznej, a następnie koordynując rozwój spółki na kilkunastu rynkach.
Pełni również funkcję Prezesa Zarządu w Oponeo Lastik Satş ve Pazarlama Dş Ticaret Limited Şirketi, Członka Zarządu w Oponeo.co.uk LTD, prokurenta w Oponeo.de GmbH i Członka Rady Nadzorczej w spółce Rotopino.pl S.A.
Posiada wykształcenie wyższe ze stopniem doktora nauk chemicznych. Pracę doktorską obronił na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej w 2015 roku.
Pan Ernest Pujszo nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Ernest Pujszo nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Lucjan Ciaciuch – Członek Rady Nadzorczej spółki Dadelo S.A., pełnił również funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie finansów. W latach 1977-1979 pełnił funkcję inspektora w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy, a następnie w latach 1979-1982 w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. W 1983 r. pełnił funkcję Starszego Komisarza Skarbowego w Izbie Skarbowej w Bydgoszczy. W latach 1983-1991 obejmował stanowisko Dyrektora Wydziału Finansowego w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Od 1991 do 1995 był zastępcą prezesa, dyrektorem ds. finansowych w PBPP Piecobudowa-Bydgoszcz. W latach 1995-2011 sprawował funkcję biegłego rewidenta w Uni-Rach-Plus sp. z o.o. Od 2011 r. prowadzi własną firmę audytorską Uni-Rach-Audyt L. Ciaciuch.


Lucjan Ciaciuch ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując tytuł magistra administracji. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 500/3687 oraz kwalifikacje na syndyka i likwidatora przedsiębiorstw.


Zgodnie z oświadczeniem złożonym Spółce, spełnia kryteria niezależności oraz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Pan Lucjan Ciaciuch nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Lucjan Ciaciuch nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Wojciech Małachowski – Członek Rady Nadzorczej spółki Dadelo S.A. pełnił również funkcję Członka Komitetu Audytu.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego. Od 2018 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Obszaru w Generali Finance sp. z o.o. W latach 1994-2017 prowadził własną działalność gospodarczą MW Pośrednictwo Ubezpieczeniowe, w ramach której świadczył usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego dla AIG Amplico Life S.A., Pramerica S.A., Warta S.A., RB Expert S.A. i PDK S.A. Posiada także doświadczenie w branży e-commerce, od listopada 2011 r. do maja 2022 r. był Członkiem Rady Nadzorczej w spółce Oponeo.pl.

Wojciech Małachowski ukończył Wydział Mechaniczny Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Zgodnie z oświadczeniem złożonym spółce, spełnia kryteria niezależności.


Pan Wojciech Małachowski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pani Wojciech Małachowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.