Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

30/06/2022 Raporty bieżące 11/2022

Zarząd spółki DADELO S.A. _dalej: „Emitent” lub „Spółka”_ na podstawie § 5 pkt 9_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 29.06.2022 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 01/00/2022 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego do kwoty 2.320.970,00 złotych poprzez emisję 68.675 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł _dwadzieścia groszy_ każda.

Podwyższenie kapitału zakładowego oraz emisja akcji są wykonywane w celu realizacji programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce na mocy Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 sierpnia 2020 roku _zmienionej Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2020 roku_.

Zarząd Emitenta przedstawia w załączeniu do publicznej wiadomości tekst uchwały Zarządu.