Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

30/05/2023 Raporty bieżące 10/2023

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki DADELO S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) na podstawie § 5 pkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 29.05.2023 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 01/05/2023 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego do kwoty 2.334.705,00 złotych poprzez emisję 68.675 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

Podwyższenie kapitału zakładowego oraz emisja akcji są wykonywane w celu realizacji programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce na mocy Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 sierpnia 2020 roku (zmienionej Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2020 roku).

Zarząd Emitenta przedstawia w załączeniu do publicznej wiadomości tekst uchwały Zarządu.