Korekta raportu okresowego za I kwartał 2023 roku

20/03/2024 Raporty bieżące 3/2024

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Dadelo S.A. (dalej “Spółka”) informuje, że w opublikowanym przez Spółkę w dniu 24 maja 2023 roku raporcie okresowym za I kwartał 2023 wystąpiła, z przyczyn technicznych, omyłka w prezentacji danych dotyczących akcjonariuszy posiadających powyżej 5% akcji Spółki.

Niezwłocznie po opublikowaniu niniejszego raportu bieżącego Spółka przekaże do publicznej wiadomości skorygowany raport okresowy za I kwartał 2023 roku, zgodnie z wymogiem § 15 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

W załączniku do niniejszego raportu bieżącego zaprezentowano tabele z danymi, które zostały skorygowane.