Komunikat KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych

13/09/2023 Raporty bieżące 25/2023

Zarząd Dadelo S.A. (“Spółka”) informuje o otrzymaniu komunikatu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., (“KDPW”) z dnia 13 września 2023 r., w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych 68.675 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł każda, pod kodem ISIN: PLDADEL00013.

Przedmiotowy komunikat został wydany w następstwie decyzji KDPW nr 830/2023 z dnia 11 września 2023 roku. Z komunikatu wynika, że data rejestracji ww. akcji w KDPW została ustalona na dzień 15 września 2023 roku.

Emisja akcji serii B jest wykonywana w celu realizacji programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce na mocy Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 sierpnia 2020 roku zmienionej Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2020 roku.