Informacja o zawarciu istotnej umowy DADELO SPÓŁKA AKCYJNA

17/06/2021 Raporty bieżące 20/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 17/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku informuje, że w dniu 16 czerwca 2021 roku zostały zawarte dwie umowy dotyczące udziału w nieruchomości nabytego przez Emitenta w przetargu wskazanym w raporcie ESPI nr 16/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 roku. Umowy z dnia 16 czerwca 2021 roku są umowami ostatecznymi zawartymi w wykonaniu umowy wskazanej w raporcie ESPI nr 17/2021.

W ramach pierwszej z ww. umów ostatecznych Emitent wydzielił i przeniósł na osobę fizyczną własność siedemnastu lokali za zapłatą ceny w kwocie 4.458.864,04 zł brutto płatną w ten sposób, że kwota 1.500.000,00 zł brutto została pokryta z otrzymanego przez Emitenta zadatku, zaś kwota 2.958.864,04 zł brutto będzie płatna do dnia 7 lipca 2021 roku (obowiązek zapłaty został zabezpieczony oświadczeniem o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c.).

Na podstawie drugiej z ww. umów Emitent przeniósł pozostałą części udziału w ww. nieruchomości (745761/2240164) na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zapłatą ceny w kwocie 25.015.210,37 zł brutto, płatną w ten sposób, że kwota 2.500.000,00 zł brutto została pokryta z otrzymanego przez Emitenta zadatku, kwota 3.765.210,37 zł brutto będzie płatna w terminie do dnia 7 lipca 2021 roku, kwota 6.250.000,00 zł brutto będzie płatna w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku, kwota 6.250.000,00 zł brutto będzie płatna w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku, kwota 6.250.000,00 zł brutto będzie płatna w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku. Część ceny w kwocie 18.750.000 zł jest oprocentowania odsetkami kapitałowymi ustalonymi przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie procentowej WIBOR 1M, powiększonej o 0,85 punktu procentowego. Co do części ceny z odroczonym terminem płatności, nabywca poddał się egzekucji z aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c.).