Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A.

29/05/2023 Raporty bieżące 8/2023

Zarząd Dadelo S.A. (Emitent), informuje, że otrzymał oświadczenie członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Karpusiewicza o rezygnacji z pełnienia funkcji w Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 30 maja 2023 roku. Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach.

Emitent podejmie niezwłoczne działania mające na celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna raportu: § 5 pkt 4 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.