Informacja o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego

16/02/2021 Raporty bieżące 10/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki Dadelo S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 16 lutego 2021 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 11 lutego 2021 roku przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

Kapitał zakładowy Emitenta, który przed emisją akcji wynosił 1.373.500,00 (milion trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset) złotych został podwyższony o kwotę 920.000,00 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) złotych i wynosi obecnie 2.293.500,00 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) złotych. Kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na 11.467.500 (jedenaście milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,20 złotych (dwadzieścia groszy) każda.

Na kapitał zakładowy Emitenta składa się:
1) 6.867.500 akcji Serii A,
2) 4.600.000 akcji Serii C.

W związku z rejestracją ww. zmian, ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 11.467.500 (jedenaście milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset). Jednocześnie, w ramach rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła rejestracja zmian w statucie Emitenta.


W ramach wpisu dokonano także rejestracji pozostałego do objęcia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Wartość ta została określona na kwotę 41.205,00 (czterdzieści jeden tysięcy dwieście pięć) złotych.

Zmiany w statucie Emitenta zostały wprowadzone na mocy uchwały nr 6 z dnia 2 września 2020 roku zmienionej uchwałą nr 3 z dnia 6 listopada 2020. Zmienione zapisy Statutu Emitenta uzyskały następującą treść:


§ 5 „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.293.500,00 PLN (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych) i dzieli się na (i) 6.867.500 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda akcja o numerach A 1 do A 6.867.500 oraz (ii) 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda akcja, o numerach od C 1 do C 4.600.000.”


Do niniejszego raportu załącza się tekst jednolity Statutu, przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.


Szczegółowa podstawa prawna: §5 pkt 1) i §6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.