Informacja o otrzymaniu komunikatu od KDPW oraz pozyskaniu informacji o uchwałach GPW

11/03/2021 Raporty bieżące 13/2021

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”) informuje, że otrzymał komunikat od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w sprawie daty rejestracji akcji Emitenta na okaziciela, kod ISIN: PLDADEL00013. Rejestracja dokonana zostanie przez KDPW w dniu 12 marca 2021 roku i dotyczy 4.600.000 akcji Emitenta, zgodnie z decyzją KDPW Nr 402/2021 z dnia 4 marca 2021 roku.

Jednocześnie Emitent uzyskał informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w dniu 9 marca 2021 roku uchwały Nr 251/2021 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz C spółki Dadelo S.A oraz uchwały Nr 250/2021 w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania praw do akcji serii C Emitenta.

Na podstawie wymienionych uchwał Zarząd GPW:

  1. postanowił wprowadzić z dniem 12 marca 2021 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 6.867.500 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii A Emitenta o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oznaczonych przez KDPW kodem „PLDADEL00013”,
  2. postanowił wprowadzić z dniem 12 marca 2021 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji serii C Emitenta o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 12 marca 2021 roku rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLDADEL00013”,
  3. wyznaczył dzień 11 marca 2021 roku dzień ostatniego notowania 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Emitenta o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oznaczonych przez KDPW kodem „PLDADEL00039”.

Uchwały weszły w życie z dniem podjęcia.