Informacja o korekcie raportu półrocznego za I półrocze 2021 r.

23/08/2021 Raporty bieżące 27/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd DADELO S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż dokonuje korekty raportu półrocznego Spółki za I półrocze 2021 roku, opublikowanego w dniu dzisiejszym, poprzez uzupełnienie raportu o raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki.

Skorygowany raport półroczny Spółki za I półrocze 2021 roku zawierający ww. dokument zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu dzisiejszym.