Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i C oraz praw do akcji serii C

04/01/2021 Raporty bieżące 2/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Dadelo S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 grudnia 2020 r. Spółka powzięła informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 1018/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW następujących papierów wartościowych Spółki: (i) 6.867.500 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii A („Akcje Serii A”), (ii) 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji serii C („Akcje Serii C”) oraz (iii) 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) praw do akcji serii C, przy czym dopuszczenie do obrotu Akcji Serii A oraz Akcji Serii C następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji Akcji Serii C.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.