Raport roczny za rok 2022

05/04/2023 Raporty okresowe 1/2023
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR
 2022202120222021
Przychody ze sprzedaży117 201,0082 814,0024 999,0018 092,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 436,007 148,00946,001 562,00
Zysk (strata) brutto4 860,007 509,001 037,001 640,00
Zysk (strata) netto3 917,006 024,00835,001 316,00
Razem przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-13 338,00-27 740,00-2 845,00-6 060,00
Razem przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 808,00-16 968,00-599,00-3 707,00
Razem przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 433,0072 438,00-519,0015 825,00
Razem przepływy pieniężne netto-18 579,0027 730,00-3 963,006 058,00
Liczba akcji (w szt.)11 604 850,0011 467 500,0011 604 850,0011 467 500,00
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)11 673 525,0011 673 525,0011 673 525,0011 673 525,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,340,530,070,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,340,520,070,11
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)9,139,051,951,98
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)9,088,891,941,94
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w zł/EUR)1 740 727,500,00371 291,830,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,150,000,030,00
Aktywa, razem119 685,00110 002,0025 520,0023 917,00
Zobowiązania długoterminowe razem2 739,002 439,00584,00530,00
Zobowiązania krótkoterminowe razem10 989,003 835,002 343,00834,00
Kapitał własny razem105 956,00103 729,0022 592,0022 553,00
Kapitał akcyjny2 321,002 294,00495,00499,00

Roczne sprawozdanie finansowe DADELO S.A. na dzień 31 grudnia 2022 roku

Roczne sprawozdanie finansowe DADELO S.A. na dzień 31 grudnia 2022 roku – podpisy

Sprawozdanie Zarządu DADELO S.A. z działalności za rok 2022

Sprawozdanie Zarządu DADELO S.A. z działalności za rok 2022 – podpisy

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego DADELO S.A. za okres 01.01.2022 – 31.12.2022

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego DADELO S.A. za okres 01.01.2022 – 31.12.2022 – podpisy