Raport okresowy kwartalny 1/2022 Q

24/05/2022 Raporty okresowe 2/2022
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR
 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01
do 2022-03-31
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01
do 2021-03-31
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01
do 2022-03-31
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01
do 2021-03-31
Przychody ze sprzedaży19 39712 9984 1742 843
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3699-1153
Zysk (strata) brutto1271 10027241
Zysk (strata) netto7391016199
Razem przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-13 776-20 534-2 964-4 491
Razem przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-41-1 430-9-313
Razem przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-19472 918-4215 948
Razem przepływy pieniężne netto-14 01150 954-3 01511 145
Aktywa, razem114 506111 94624 61224 021
Zobowiązania długoterminowe razem2 1963 056472656
Zobowiązania krótkoterminowe razem8 50810 0741 8292 162
Kapitał własny razem103 80298 81622 31121 204
Kapitał akcyjny2 3082 294496492
Liczba akcji (w szt.)11 536 17511 536 17511 536 17511 536 175
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)11 673 52511 673 52511 673 52511 673 525
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,010,080,000,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,010,080,000,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)9,008,571,941,87
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)8,898,461,911,85
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00