Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki

08/04/2022 Raporty bieżące 6/2022

Zarząd Dadelo S.A. (“Spółka”) informuje o otrzymaniu uchwały nr 364/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (“GPW”) z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 68.675 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł każda, pod warunkiem dokonania przez krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 12 kwietnia 2022 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem “PLDADEL00013”.

Emisja akcji serii B jest wykonywana w celu realizacji programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce na mocy Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 sierpnia 2020 roku zmienionej Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2020 roku.