Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A.

18/05/2023 Raporty bieżące 6/2023

Zarząd Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał (wraz z załącznikiem), które w dniu 17 maja 2023 roku zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”).

ZWZ rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad. Podczas obrad ZWZ żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu do podjętej uchwały.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).