Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A.

12/05/2022 Raporty bieżące 9/2022

Zarząd Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał wraz z załącznikiem, które w dniu 11 maja 2022 roku zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki “ZWZ”.

ZWZ rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad. Podczas obrad ZWZ żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 757.