Rejestracja zmiany Statutu Spółki

17/01/2022 Raporty bieżące 2/2022

Zarząd spółki DADELO S.A. dalej: “Emitent” lub “Spółka” na podstawie § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 17.01.2022 r. powziął informację o rejestracji w dniu 12.01.2022 r. przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wnioskowanych przez Emitenta zmian w Statucie Spółki w związku z podjęciem uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta.

W związku z powyższym, § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:

“Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.307.235,00 PLN dwa miliony trzysta siedem tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i dzieli się na i 6.867.500 sześć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,20 PLN dwadzieścia groszy każda akcja o numerach A 1 do A 6.867.500 oraz ii 68.675 sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,20 PLN dwadzieścia groszy każda akcja o numerach B 1 do B 68.675 oraz iii 4.600.000 cztery miliony sześćset tysięcy akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 PLN dwadzieścia groszy każda akcja, o numerach od C 1 do C 4.600.000.”

Podwyższenie kapitału zakładowego oraz emisja akcji są wykonywane w celu realizacji programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce na mocy Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 sierpnia 2020 roku zmienionej Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2020 roku.

W związku z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o 68.675 sztuk akcji serii B, dotychczasowa wysokość kapitału zakładowego Spółki oraz ogólna liczba wyemitowanych akcji Spółki i wynikających z nich głosów uległy zmianie. W związku z tym, zgodnie z § 5 ust. 1 Statutu, kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.307.235,00 i dzieli się na 11.536.175 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych w seriach od A do C, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, reprezentujących łącznie 11.536.175 głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym:

a_ 6.867.500 sztuk akcji serii A,
b_ 68.675 sztuk akcji serii B,
c_ 4.600.000 sztuk akcji serii C.

Na skutek emisji akcji kapitał docelowy został pomniejszony o wartość nominalną wyemitowanych akcji serii B o kwotę 13.735,00 zł i wynosi obecnie 27.470,00 zł.

Zarząd Emitenta przedstawia w załączeniu do publicznej wiadomości aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.