Rejestracja zmiany Statutu Spółki

29/08/2022 Raporty bieżące 14/2022

Zarząd spółki DADELO S.A. _dalej: „Emitent” lub „Spółka”_ na podstawie § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 29.08.2022 r. powziął informację o rejestracji w dniu 26.08.2022 r. przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wnioskowanych przez Emitenta zmian w Statucie Spółki w związku z podjęciem uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

W związku z powyższym, § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.320.970,00 PLN _dwa miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych_ i dzieli się na _i_ 6.867.500 _sześć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset_ akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,20 PLN _dwadzieścia groszy_ każda akcja o numerach A 1 do A 6.867.500 oraz _ii_ 137.350 _sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt_ akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,20 PLN _dwadzieścia groszy_ każda akcja o numerach B 1 do B 137.350 _iii_ 4.600.000 _cztery miliony sześćset tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 PLN _dwadzieścia groszy_ każda akcja, o numerach od C 1 do C 4.600.000.”

Podwyższenie kapitału zakładowego oraz emisja akcji są wykonywane w celu realizacji programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce na mocy Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 sierpnia 2020 roku _zmienionej Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2020 roku_.

W związku z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o 68.675 sztuk akcji serii B, dotychczasowa wysokość kapitału zakładowego Spółki oraz ogólna liczba wyemitowanych akcji Spółki i wynikających z nich głosów uległy zmianie. W związku z tym, zgodnie z § 5 ust. 1 Statutu, kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.320.970,00 PLN i dzieli się na 11.549.910 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych w seriach od A do C, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, reprezentujących łącznie 11.549.910 głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym:

a_ 6.867.500 sztuk akcji serii A,
b_ 137.350 sztuk akcji serii B,
c_ 4.600.000 sztuk akcji serii C.

Na skutek emisji akcji kapitał docelowy został pomniejszony o wartość nominalną wyemitowanych akcji serii B o kwotę 13.735,00 zł i wynosi obecnie 13.735,00 zł.

Zarząd Emitenta przedstawia w załączeniu do publicznej wiadomości aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.