Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

07/07/2022 Raporty bieżące 13/2022

Zarząd Dadelo S.A. _,,Spółka”_ informuje o otrzymaniu w dniu 6 lipca 2022 roku w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”Ustawa”_ zawiadomienia od spółki Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. zarządzającej funduszami Allianz Duo FIO, Allianz FIO, Allianz Inwestycje SFIO oraz Bezpieczna Jesień SFIO _”Fundusze”_ informujące, że w wyniku połączenia przez przejęcie spółki Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. doszło do przejęcia akcji Spółki, prowadzącej do przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Zwiększenie udziału Funduszu w ogólnej liczbie głosów Spółki nastąpiło w dniu 1 lipca 2022 roku z chwilą połączenia ww. spółek.

Przed połączeniem Fundusze posiadały 426 470 _czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt_ akcji Spółki, stanowiących 3,70% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 426 470 _czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt_ głosów, co stanowiło 3,70% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po połączeniu Fundusze posiadają 722 224 _siedemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia cztery_ akcje Spółki, stanowiące 6,26% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 722 224 _siedemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia cztery_ głosów, co stanowiło 6,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Spółka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. poinformowała ponadto, że :
– zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy, Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji lub praw do akcji Spółki oraz że nie występują także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c_ Ustawy,
– zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy, Fundusze nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 Ustawy, więc liczba głosów obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt. 8 wynosi 0.
– Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7, 8 Ustawy wynosi 722 224, co stanowi 6,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.