Korekta raportu bieżącego ESPI nr 14/2022

02/09/2022 Raporty bieżące 15/2022

Zarząd spółki DADELO S.A. dalej: „Spółka” niniejszym raportem dokonuje korekty omyłki rachunkowej zawartej w raporcie bieżącym ESPI nr 14/2022 w zakresie łącznej liczby akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Prawidłowa liczba wszystkich akcji w Spółce wynosi 11.604.850 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych w seriach od A do C, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, reprezentujących łącznie 11.604.850 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Poprawna liczba akcji została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez sąd rejestrowy w dniu 2 września 2022 roku.

Pozostałe dane z raportu bieżącego ESPI nr 14/2022 pozostają bez zmian.