Oświadczenie KDPW w sprawie zawarcia umowy o rejestrację akcji serii B – Dadelo S.A.

05/04/2022 Raporty bieżące 4/2022

Zarząd Dadelo S.A. (“Spółka”) informuje o otrzymaniu oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., z dnia 4 kwietnia 2022 r., w przedmiocie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 68.675 akcji serii B Spółki.

Rejestracja akcji nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone tym samym kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Emisja akcji serii B jest wykonywana w celu realizacji programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce na mocy Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 sierpnia 2020 roku zmienionej Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2020 roku.