Informacje finansowe

W tabelach poniżej przedstawiono podsumowanie wybranych informacji finansowych Spółki

Tabela 1: Wybrane informacje finansowe z rachunku zysków i strat dla wskazanych okresów. 

201920182017
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów33.38028.74230.913
Wzrost przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów okres do okresu (%) (niezbadane)**16.14(7.02)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży8.2857.2357.587
Zysk (strata) ze sprzedaży774(714)(845)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej275(1.605)(1.415)
Zysk (strata) brutto172(1.651)(1.551)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą0.10(1,18)(1,11)
Zysk (strata) netto142(1.616)(1.520)
Źródło: Sprawozdania Finansowe; *zbadane, chyba że wskazano inaczej; ** Spółka. // (tys. zł) / (zbadane)*

Tabela 2: Wybrane informacje finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia

201920182017
Aktywa razem16.43113.94318.152
Kapitał własny12.28212.14014.081
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4.1491.8024.071
Kapitał własny i zobowiązania razem16.43113.94318.152
Źródło: Sprawozdania Finansowe. (tys. zł / zbadane)

Tabela 3: Wybrane pozycje ze sprawozdania z przepływów pieniężnych Za okres 12 miesięcy

201920182017
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(1.972)(58)(782)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(100)795(544)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej860(2.133)3.812
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych(1.212)(1.395)2.486
Środki pieniężne na początek okresu1.2662.662175
Środki pieniężne na koniec okresu541.2662.662
Źródło: Sprawozdania Finansowe. (tys. zł / zbadane)