Bardzo duże zainteresowanie ofertą publiczną Dadelo S.A. Stopa redukcji w transzy detalicznej wyniosła ponad 91%

16.12.2020 r. W ofercie publicznej spółki Dadelo S.A. inwestorzy indywidualni złożyli 5.927 zapisów na 10.435 tys. akcji. Liczba akcji przeznaczona dla inwestorów indywidualnych wynosiła 900.000. GPW dokonała dzisiaj alokacji – stopa redukcji w transzy detalicznej wyniosła 91,375%, a więc do inwestorów detalicznych trafi ok. 8,625% akcji Dadelo S.A., na które złożyli zapis.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że inwestorzy nam zaufali i docenili perspektywy rozwoju Dadelo, składając tak liczne zapisy w ofercie publicznej. Bardzo się cieszę, że będę mógł wprowadzić kolejną, po Oponeo.pl spółkę na warszawską giełdę, pozyskując środki, które pozwolą nam znacząco rozszerzyć ofertę naszego sklepu, co szybko przełoży się na zwiększenie naszych udziałów w rynku i dalszy wzrost przychodów i wyników Dadelo. – mówi Ryszard Zawieruszyński, Prezes Zarządu Dadelo.

Do inwestorów instytucjonalnych trafi 3.700.000 akcji z 4.600.000 wszystkich oferowanych akcji. Cena w ofercie publicznej wynosi 18,00 zł za akcję, a więc całkowita planowana wartość oferty publicznej wyniesie 82,8 mln zł brutto. Środki pozyskane z oferty publicznej Spółka zamierza przeznaczyć na nabycie dodatkowych towarów do oferty i tym samym rozbudowę oferty produktowej do ok. 20-25 tys. SKU (z obecnych ok. 12 tys. SKU) oraz rozwój infrastruktury magazynowej.

Dadelo S.A., należąca do Grupy Oponeo, jest jednym z największych i najdynamiczniej rozwijających się podmiotów działających na polskim rynku e-commerce, wyspecjalizowanym w sprzedaży rowerów, części i akcesoriów oraz odzieży rowerowej. Spółka prowadzi sprzedaż on-line przez sklep internetowy działający pod marką centrumrowerowe.pl.

Doradcami procesu IPO spółki Dadelo S.A. są: Trigon Dom Maklerski – Menedżer Oferty, cc group sp. z o.o. – Doradca Zarządu oraz DLA Piper Giziński Kycia sp.k. – Doradca Prawny.

Kontakt dla mediów:

Piotr Piotrowski, cc group

Tel. 697613010

piotr.piotrowski@ccgroup.pl

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie poglądowy i informacje w nim zawarte mogą nie być pełne i kompletne. Informacje zawarte w niniejszym komunikacie nie mogą być wykorzystywane jako podstawa dla żadnych celów ani nie należy polegać na ich kompletności, rzetelności i prawidłowości. Niniejszy komunikat prasowy w żadnym wypadku nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji o inwestowaniu w akcje Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), a tym samym nie stanowi, ani nie jest częścią oraz nie należy go interpretować jako oferty, próby pozyskania lub zaproszenia do sprzedaży lub emisji, lub ofertę, próbę pozyskania lub zaproszenie do objęcia, gwarantowania, kupna lub innego nabycia, papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji ani zachętę/rekomendację do podjęcia działalności inwestycyjnej w jakiejkolwiek jurysdykcji.

Ani niniejszy komunikat prasowy, ani żadna jego część, ani fakt jego rozpowszechniania, nie stanowią podstawy, ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub jakąkolwiek decyzją inwestycyjną. Niniejsze ogłoszenie stanowi reklamę w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2017/1129 („Rozporządzenie Prospektowe”) oraz nie stanowi prospektu w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego. Prospekt Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) jest jedynym wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i o ofercie jej papierów wartościowych w Polsce („Oferta”). Spółka jest uprawniona do przeprowadzenia Oferty publicznej w Polsce wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w Prospekcie, który został opublikowany w dniu 3 grudnia 2020 r. przez Spółkę w związku z planowaną pierwszą ofertą publiczną jej akcji prowadzoną w Polsce oraz zamiarem dopuszczenia i wprowadzenia tych akcji do obrotu na GPW. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 grudnia 2020 r. („KNF”) oraz jest dostępny na stronie internetowej Spółki (https://dadelo.pl) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Menedżera Oferty – Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie (www.trigon.pl). Opublikowany Prospekt może zawierać informacje, które różnią się od informacji zawartych w niniejszym komunikacie prasowym.

Zapisy na akcje Spółki w ramach Oferty przeprowadzane są wyłączenie w oparciu o informacje zawarte w Prospekcie opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej Spółki oraz w suplementach i uzupełnieniach do Prospektu. Zatwierdzenie Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Spółki ani akcji Spółki oferowanych w ramach Oferty i będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW. Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy przeczytali Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe objęte Prospektem.

Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą stanowić „stwierdzenia dotyczące przyszłości”. Stwierdzenia dotyczące przyszłości, są co do zasady rozpoznawalne poprzez użycie słów takich jak, w szczególności: „może”, „będzie”, „powinno”, „planuje”, „oczekuje”, „przewiduje”, „szacuje”, „uważa”, „zamierza”, „projekt”, „zamiar” lub „cel” lub zaprzeczenia takich słów lub użycie innych form takich słów lub porównywalnych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości oparte są na aktualnych oczekiwaniach oraz obarczone są szeregiem znanych i nieznanych czynników ryzyka, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczna sytuacja finansowa, wyniki działalności lub osiągnięcia Spółki lub sektora, w którym prowadzi działalność, będą istotnie różne od wszelkich przyszłych sytuacji finansowych, wyników działalności lub osiągnięć, które zostały przedstawione lub wskazane w dorozumiany sposób w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Nie należy nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości, a Spółka nie zobowiązuje się do publicznego aktualizowania ani zmieniania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które zostały zawarte w niniejszym dokumencie, czy to w związku z pojawieniem się nowych informacji, zajściem przyszłych zdarzeń, czy z innych przyczyn. Stwierdzenia dotyczące przyszłości dotyczą wyłącznie warunków obowiązujących w dniu niniejszego komunikatu i nie można na nich polegać jako wskazówkach dotyczących przyszłych wyników. Jeżeli nie zostało wskazane inaczej, dane dotyczące rynku, sektora i pozycji konkurencyjnej są danymi szacunkowymi (i, odpowiednio, przybliżonymi) i należy je traktować z zachowaniem ostrożności. Tego rodzaju informacje nie zostały poddane badaniu ani nie były niezależnie weryfikowane, a Spółka nie potwierdziła założeń ekonomicznych tych informacji.

Nabywanie papierów wartościowych, których dotyczy niniejszy komunikat może narazić inwestora na istotne ryzyko utraty całej zainwestowanej kwoty. Osoby rozważające inwestycję powinny skonsultować się z upoważnioną osobą specjalizującą się w doradztwie w tego rodzaju inwestycjach.

Data dopuszczenia akcji Spółki na GPW („Dopuszczenie do Obrotu”) może być uzależniona od różnych czynników, takich jak warunki rynkowe. Nie ma żadnej gwarancji, że Dopuszczenie do Obrotu dojdzie do skutku. Na tym etapie nie należy opierać swoich decyzji inwestycyjnych na zamiarach Spółki w odniesieniu do Dopuszczenia do Obrotu. Dokonywanie inwestycji, o których mowa w niniejszym komunikacie, może narazić inwestora na znaczne ryzyko utraty zainwestowanej kwoty. Osoby rozważające dokonanie inwestycji powinny skonsultować się z kwalifikowanym doradcą inwestycyjnym, specjalizującym się w doradzaniu przy takich inwestycjach. Niniejszy komunikat nie stanowi rekomendacji dotyczącej Oferty. Wartość akcji może spadać lub wzrastać. Potencjalni inwestorzy powinni zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy czy Oferta jest dla nich odpowiednia.

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Niniejszy komunikat prasowy nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami, lub które poddałyby Spółkę lub którykolwiek z jej podmiotów powiązanych wymogom w zakresie autoryzacji, notyfikacji, koncesjonowania lub innym wymogom wynikającym z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszego komunikatu prasowego oraz innych informacji związanych z Ofertą może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym komunikacie, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach oraz je przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji. W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszego komunikatu prasowego może być niezgodne z prawem. Niniejszy komunikat prasowy nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio w do Stanów Zjednoczonych Ameryki (w tym terytoriów zależnych i posiadłości zamorskich Stanów Zjednoczonych i Dystryktu Kolumbii), Australii, Kanady, Japonii lub RPA lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której takie działanie stanowiłoby naruszenie odpowiednich przepisów w danej jurysdykcji. Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zmianami („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, akcjonariuszy sprzedających i ich doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki przeprowadzanej na terytorium Polski.

Spółka ani żaden z jej podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem. Informacje zawarte w niniejszym komunikacie mogą ulec zmianie. Spółka i jej odpowiednie podmioty powiązane wyłączają wszelki obowiązek lub zobowiązanie do aktualizacji, przeglądu lub zmiany jakichkolwiek informacji, w tym stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym komunikacie, zarówno na skutek nowych informacji, przyszłych zdarzeń czy z innego tytułu.